Have a question

Edited: August 15, 2017, 8:50 PM · Trung bình m?i dêm khi con ngu?i ng? s? tr?i qua t? 4 d?n 7 gi?c mo, chúng không ch? mang l?i nh?ng c?m xúc nh?t th?i mà còn tr? thành n?i ám ?nh n?u ch?ng may ai dó g?p ph?i nh?ng con ác m?ng. Cung chính vì lý do dó mà gi?c mo luôn nh?n du?c s? quan tâm c?a nhi?u d?i tu?ng, t? nh?ng nhà khoa h?c cho d?n các d?i tu?ng khác nhau.

Nhìn chung, h?u h?t các gi?c mo c?a con ngu?i d?u có l?i gi?i dáp nhung v?n còn ?n ch?a trong dó nhi?u s? hoài nghi. M?t vài gi?c mo dem d?n nh?ng thông di?p r?t rõ ràng, nhung cung có nh?ng gi?c mo ch? là hình ?nh mo h?. M?t gi?c mo mang l?i c?m giác s? hãi, lo l?ng cho ngu?i mo chính là gi?c mo th?y ngu?i ch?t. Và b?n dang mu?n di tìm l?i gi?i dáp cho gi?c [B][URL='https://xosodacbiet.com/mo-thay-noi-chuyen-voi-nguoi-da-chet-la-diem-gi-danh-con-gi-d891.html']mo th?y nói chuy?n v?i ngu?i dã ch?t[/URL] [/B]thì hãy xem ph?n gi?i mã c?a các chuyên gia ngay du?i dây.

[IMG]https://xosodacbiet.com/images/2017-08/mo-thay-noi-chuyen-voi-nguoi-da-mat-la-diem-gi.jpg[/IMG]
[I]Gi?i mã gi?c mo th?y nói chuy?n v?i ngu?i dã ch?t là di?m gì, t?t hay x?u?[/I]

[B]1. Gi?i mã gi?c mo th?y nói chuy?n v?i ngu?i dã ch?t là di?m gì, t?t hay x?u?[/B]

Trên th? gi?i có r?t nhi?u chuy?n k? l? và khó hi?u, trong dó ph?i k? t?i nh?ng gi?c mo. Nói chuy?n v?i m?t ngu?i còn s?ng là chuy?n h?t s?c bình thu?ng, nhung nói chuy?n v?i ngu?i dã ch?t ho?c dã m?t t? lâu thì qu? là khi?n nhi?u ngu?i ph?i s? hãi.

Gi?c mo nói chuy?n v?i ngu?i dã ch?t không don gi?n nhu nh?ng gì chúng ta dang nghi, nó còn ?n ch?a nhi?u bí m?t và ý nghia khác nhau. Trong m?t vài tru?ng h?p c? th?, gi?c mo này du?c hi?u nhu sau:

- N?u trong mo b?n th?y mình nói chuy?n v?i ngu?i thân dã ch?t c?a mình thì d?ng lo l?ng, b?i gi?c mo này là di?m báo b?n s? g?p may m?n trong th?i gian tuong lai.

- N?u n?m mo nói chuy?n v?i ngu?i dã ch?t mà b?n không quen bi?t h? thì có th? nó là l?i nh?c nh? b?n dang b? nh?ng k? x?u l?i d?ng, làm vi?c sai trái và có ?nh hu?ng d?n tuong lai c?a b?n.

[B]M?i b?n tra c?u k?t qu? x? s? mi?n B?c nhanh và chính xác nh?t ngay t?i dây:[/B]

[URL='https://xosodacbiet.com/xsmb'][B]XSMB tr?c ti?p hôm nay[/B][/URL]

- Ng? mo th?y ngu?i ch?t nói chuy?n v?i m?t ngu?i khác là di?m báo s? g?p du?c b?t ng? nho nh? trong cu?c s?ng c?a b?n.

- N?u trong mo b?n th?y ngu?i ch?t nói chuy?n v?i nhau thì dây là m?t gi?c mo không t?t, r?t có th? trong th?i gian s?p t?i b?n s? g?p ph?i nh?ng chuy?n không vui ho?c có ngu?i c? tình mu?n choi x?u b?n.

- N?m ng? mo th?y ngu?i ch?t t? nói chuy?n m?t mình là di?m may m?n, trong th?i gian s?p t?i b?n s? nh?n du?c nh?ng ni?m vui b?t ng?.

- N?m mo th?y ngu?i ch?t nói chuy?n v?i mình mà b?n không c?m th?y s? hãi hay có di?u gì khác thu?ng, nói chuy?n nhu khi h? còn s?ng thì gi?c mo này là di?m bám b?n s? g?p nhi?u may m?n.

Gi?c mo th?y ngu?i ch?t thu?ng mang l?i cho ngu?i mo nhi?u c?m xúc, dó có th? là s? lo l?ng, s? hãi ho?c cung có th? là ni?m ti?c thuong, nh? nhung v?i ngu?i dã khu?t. L?i gi?i dáp thì có nhi?u, di?u quan tr?ng là b?n c?n n?m du?c nh?ng l?i gi?i mã phù h?p v?i hoàn c?nh gi?c mo c?a mình nh?t. Hi v?ng r?ng nh?ng ph?n gi?i dáp trên dây s? ph?n nào giúp b?n hi?u du?c gi?c mo c?a mình.

[IMG]https://xosodacbiet.com/images/2017-08/mo-thay-noi-chuyen-voi-nguoi-da-mat-danh-con-gi.jpg[/IMG]
[I]S? mo lô d? - N?m ng? mo th?y nói chuy?n v?i ngu?i dã ch?t dánh d? con gì, s? bao nhiêu[/I]

[B]2. S? mo lô d? - N?m ng? mo th?y nói chuy?n v?i ngu?i dã ch?t dánh d? con gì, s? bao nhiêu[/B]

Gi?c mo không ch? mang l?i c?m xúc cho con ngu?i mà kèm theo dó còn r?t nhi?u thông di?p và nh?ng may m?n khác nhau. Nhi?u ngu?i dã thành công khi tìm ki?m s? may m?n thông qua nh?ng con s? c?a gi?c mo h? tr?i qua. N?u b?n mo th?y nói chuy?n v?i ngu?i dã ch?t thì có th? dánh c?p s? sau:

[B]Mo th?y nói chuy?n v?i ngu?i dã ch?t là s?: 75 – 76 – 90 - 92[/B]

Ngoài ra, b?n cung có th? xem [URL='https://xosodacbiet.com/dd-xsmb-soi-cau-du-doan-xsmb-du-doan-ket-qua-xo-so-mien-bac'][B]d? doán XSMB[/B][/URL] ngay trên trang web c?a chúng tôi d? tìm ki?m nh?ng c?p s? may m?n khác tham gia x? s? hôm nay. Chúc b?n may m?n v?i c?p s? c?a gi?c mo th?y nói chuy?n v?i ngu?i dã ch?t!

Replies (2)

August 8, 2017, 8:22 PM · Most violin music is acoustic. Do you have a certain style in mind? Classical, fiddle (country or Irish), bluegrass....?
August 8, 2017, 11:49 PM · I suggest Bach sonatas and partitas.Our Kokopelli
Please support Violinist.com
through
your donation
or sponsorship campaign.

Violinist.com is made possible by...

Shar Music

Yamaha V3 Series Violin

Dimitri Musafia, Master Maker of Violin and Viola Cases

Metzler Violin Shop

Gliga Violins

Coda Bow

Corilon Violins

Leatherwood Bespoke Rosin

Anderson Musical Instrument Insurance

Bobelock Cases

Fiddlerman.com

Fiddlershop

Nazareth Gevorkian Violins

Los Angeles Violin Shop

Pro-Am Strings

Wangbow Violin Bow Workshop

Subscribe